Akcenta top

Glosar de termeni


A B C D  E F G H I Î J K
L M N O P R S T U V W Z
 
 
A

Absorbție

Preluarea unei societăți comerciale de către o alta societate comercială, întregul activ al primei societăți devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit acțiuni de către societatea absorbantă dacă aceasta este societate pe acțiuni, iar dacă nu, se acordă parti de capital social corespunzatoare.

Acciză

Taxa suportată de consumatori, una din formele cele mai răspândite ale impozitelor indirecte, care se include in prețul de vânzare al unor mărfuri determinate.

Acont 

1. parte dintr-o sumă de bani care se plătește înainte, drept garanție pentru îndeplinirea unui contract încheiat, in special cel de vanzare-cumparare; 2. suma plătită anticipat drept garanție pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii.

Acoperire bancară

Garanție parțială a bancnotelor băncii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de bancă, devize, portofoliul de acțiuni proprii și a celor primite în gaj, cupoane de obligațiuni ajunse la scadență.

Acoperire la termen 

O operație financiară prin care un importator sau o bancă se angajează să plătească o sumă de bani la un anumit termen și în același timp să împrumute aceeași sumă de bani cu același termen de rambursare.

Acoperire monetară 

Cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) deținută în mod obligatoriu de către băncile de emisiune și exprimată într-un procent din suma totală a emisiunii de bancnote, cu scopul evitării inflației prin excedent de monedă, respectiv menținerea stabilității monetare.

Acord de cliring 

Acord prin care se efectuează compensarea datoriilor reciproce fără valută efectivă sau aur, indiferent de proveniența comercială sau financiară a acestor datorii.

Acord swap 

Acord bilateral între băncile centrale prin care părțile semnatare se obligă să-și pună reciproc la dispoziție, la cerere, o sumă de bani în valută proprie, în cadrul unui plafon prestabilit.

Acționar 

Persoană fizică sau juridică ce deține una sau mai multe acțiuni.

Acționariat 

Totalitatea acționarilor existenți într-o scrisoare pe acțiuni care au ca sarcină rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficientă a societății.

Acțiune 

Hârtie de valoare emisă de o societate pe acțiuni, prin care se dovedește dreptul de proprietate al deținatorului asupra unei părți din capitalul social al societății care a emis-o, pe baza căreia deținatorul primește dividend.

Acțiunea 

Un înscris, un titlu de valoare, care reprezintă o cotă fixă, dinainte stabilită, din capitalul unei societăți pe acțiuni și care dă posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunările generale ale acționarilor societății, de a partcipa la administrarea si controlul societății și de a participa la împărțirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societății (să primească dividende) proportional cu valoarea acțiunilor ce le posedă.

Apreciere

Aprecierea (consolidarea) cursului unei valute față de altele în funcție de situația pe piața valutară (cerere și ofertă de valută).

Asigurare

Prin fixarea cursului, clienții se asigură împotriva unei posibile evoluții nefavorabile a acestuia. Cumpărarea sau vânzarea devizelor la cursul fix stabilit acum, livrarea și plata realizându-se la termenul convenit (cel mai devreme în termen de cinci zile, însă de obicei mult mai târziu). Mai multe despre operațiuni la termen (forward) găsiți la pagina Operațiuni la termen.

ASK

Prețul la care banca vinde devizele, adică prețul pe care îl solicită traderul, în cadrul vânzării devizelor către o altă bancă sau client.

Autentificare

Autentificarea înseamnă verificarea identității utilizatorului cu ajutorul unui SMS de autentificare.

Autentificare suplimentară

Autentificarea suplimentară reprezintă verificarea identității utilizatorului cu ajutorul unor întrebări suplimentare, la care știe să răspundă doar utilizatorul. 

 

B

Balanță comercială

Balanța comercială face parte din balanța de plăți, și este vorba de balanța de export și import de mărfuri, și servicii ale țării. Republica Cehă este dependentă de export, care este forța motrice a economiei naționale și de aceea, fiecare mențiune despre acesta este percepută foarte sensibil. Este strâns legată de creșterea PIB-ului.

Banca centrală

Banca investită cu funcții de emisie a monedei și de manevrare directă sau indirectă a volumului și costului creditului la nivel național. Atribuția principală a băncii centrale este de a asigura stabilitatea monetară și de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economică. Ea reglează lichiditatea, organizează plățile prin compensație între bănci și joacă rolul de corespondent cu băncile centrale din străinătate.

Banca corespondentă

Banca ce operează ca un agent al unei bănci străine.

BCE

Banca Centrală Europeană este banca centrală a Uniunii Economice și Monetare. A fost înființată în anul 1998 și are sediul în Frankfurt pe Main. Împreună cu băncile naționale centrale ale statelor participante în Uniunea Economică și Monetară formează așa-numitul Sistem European al Băncilor Centrale (SEBC). Din 01.01.1999, SEBC a preluat responsabilitatea pentru crearea politicii monetare în cadrul UEM, efectuează operațiuni valutare în raport cu euro, menține și administrează rezervele valutare oficiale ale statelor membre și asigură funcționarea sistemelor internaționale de plăți.

BEI  

Banca Europeana de Investiții - instituție a Uniunii Europene cu atribuția de a favoriza prin acordarea de împrumuturi pentru investiții, dezvoltarea, integrarea si cooperarea economică.

BEN

BEN reprezintă un tip de comision bancar perceput în cazul plăților valutare, când beneficiarul plătește toate cheltuielile bancare(și comisioanele pentru expeditorul plății).

Beneficiar 

Persoana îndreptățită sau desemnată în contractul de asigurare să încaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat.

Beneficiar garanție 

Subiectul căruia îi este plătită despăgubirea, respectiv banca emitentă a scrisorii de garanție bancară, căreia îi sunt cesionate toate drepturile decurgând din contractul de asigurare.

BERD 

Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

BIC

BIC – identificator internațional al băncii, numit și cod SWIFT.

Bid

Prețul cu care banca cumpără devizele, adică prețul pe care este dispus să-l plătească traderul care face cotații, în cadrul cumpărării devizelor de la o altă bancă sau client. 

Broker 

Persoană/firmă care acționeaza ca intermediar între vânzătorii și cumpărătorii de titluri de valoare (cel mai adesea acțiuni) și efecte de comerț.

 
 

C

Canal de comunicare

Canalul de comunicare este modalitatea convenită pentru schimb de informații între client și instituția de plată cu scopul de a atinge condițiile convenite sau procesul de realizare a serviciului de plată.

Cartea bej

Este un indicator al activității economice în regiunile individuale ale USA și un indicator al hotărârilor viitoare ale FOMC (Federal Open Market Committee - Comitetul pentru operațiuni pe piață liberă) privind evoluția politicii monetare. Conține rezumatul discuțiilor cu privire la condițiile economice actuale, se emite de opt ori pe an – întotdeauna în luna, în care se întrunește Banca Centrală Americană.

Clearing

Formă de plată, în cadrul căreia băncile (sau alte instituții de clearing) efectuează includerea creanțelor și a obligațiilor reciproce (rezultate din operațiuni proprii și operațiuni ale clienților). Clienții nu stau față în față direct ca debitori și creditori dar totuși, obligațiile lor sunt compensate în cadrul băncii.

Comandă

Comandă fermă, în baza căreia societatea tranzacționează automat valuta solicitată pentru client, dacă cursul pe piață atinge valoarea solicitată de client în perioada de timp convenită.

Comerț extern

Această informație oferă date cu privire la volumul exportului și al importului pentru anumite luni și cu privire la soldul pozitiv sau negativ al comerțului extern astfel rezultat. Comerțul extern este publicat în fiecare lună cu o întârziere de două luni. În mod normal, nu oferă un impuls semnificativ pentru aprecierea sau deprecierea viitoare a coroanei, însă privit pe termen mediu, valoarea lui poate avea o influență asupra fluctuației cursului.

Comision

Comisionul reprezintă valoarea plății pentru efectuarea ordinului de plată, pe care clientul este obligat să o achite instituției de plată. Instituția de plată este obligată să informeze clientul în prealabil cu privire la valoarea comisionului.

ÈNB

Banca Națională a Cehiei este banca centrală a Republicii Cehe, care stabilește și impune politica valutară internă și externă, urmărește cantitatea de bani în circulație, emite bani noi, supraveghează activitatea băncilor comerciale, administrează conturile bugetului de stat, administrează rezervele monetare, realizează tranzacții cu titluri de valoare, îndeosebi cele de stat, urmărește și analizează cantitatea de bani în circulație, dar și evoluția tuturor variabilelor macroeconomice, supraveghează piața valutară (adică activitatea valutară).

Condiții comerciale generale

Reglementează relațiile contractuale între client și societatea AKCENTA CZ a.s. pentru toate produsele oferite, pe care le are utilizează clientul. Condițiile comerciale generale sunt parte integrantă din contractul-cadru și prevederile acestuia au prioritate față de prevederile condițiilor comerciale generale.

Cont curent

Contul curent este un cont care servește la efectuarea tranzacțiilor de debit și de credit.

Contract-cadru

Sintagmă care se referă la acordul între societatea AKCENTA CZ a.s. și clienții ei, care doresc să încheie o colaborare în domeniul schimbului de devize și al plăților internaționale, prin care Akcenta CZ, a.s. este autorizată să preia de la clienți ordine de plată în conformitate cu autorizația Băncii Naționale a Cehiei pentru activitatea instituției de plată. Contractul-cadru reglementează toate serviciile, pe care le oferă AKCENTA CZ a.s.

Contul curent intern (CCI)

Contul curent intern (CCI) este un instrument pentru plățile internaționale efectuate și primite și pentru conversia valutelor. Este oportun în special pentru acei clienți, care primesc plăți în valute străine de la partenerii lor de afaceri și, în același timp, plătesc obligațiile lor față de partenerii de afaceri în aceeași valută.

Poate fi utilizat eficient și de clienții care au încasări de la parteneri străini sau, dimpotrivă, le plătesc produsele sau serviciile acestora.

Contul curent intern servește:
  • pentru transferul plăților în străinătate
  • pentru primirea plăților din străinătate
  • pentru schimb valutar 

Cont valutar

Cont administrat în valută străină. Rata dobânzii, care se referă la acesta diferă în funcție de valută și rata de evaluare a mijloacelor depuse în acesta diferă și ea față de conturile în lei.

Confirmarea tranzacției de schimb

Confirmare scrisă a comenzii tranzacției de schimb, care a fost încheiată prioritar prin telefon.

Convertibilitate

Însușirea (atributul) valutei, care este liber convertibilă în altă valută sau în aur.

Conversie

Proces prin care activele sau pasivele, al căror preț este stabilit într-o valută, sunt schimbate cu active sau pasive al căror preț este stabilit în altă valută. 

Cotație

Ofertă concretă a cursului de schimb.

Curs valutar

Prețul valutei exprimat în unitățile altei valute, numit și rată de schimb, curs de schimb.

Curs de schimb încrucișat (Cross Rate)

Termen care descrie valoarea unei valute străine în raport cu o altă valută străină, ignorând valuta locală și cursul de schimb al acesteia. Un exemplu este valoarea euro față de dolar, exprimată în cursul 1,359.

Curs de cumpărare

Prețul cu care banca sau o altă instituție financiară cumpără devizele, respectiv, prețul, pe care dealerul care cotează este dispus să îl plătească pentru cumpărarea devizelor de la o altă bancă sau client.

Curs de vânzare

Prețul cu care banca sau o altă instituție financiară vinde devizele, adică prețul pe care îl folosește dealerul în cadrul vânzării devizei către o altă banca sau client.

 

D

Data valutei

Data valutei este momentul, la care este înregistrată tranzacția de plată pentru calculul dobânzii din mijloace bănești în contul de plată.

Dealer valutar

Angajatul unei bănci, sau al unei alte instituții financiare, care efectuează tranzacții cu devize. Cumpără și vinde devize în numele său (respectiv, al angajatorului său). La conversia unei valute în altă valută obține profit din diferența cursului între deviza de cumpărare și deviza de vânzare.

Debit 

Datorie; coloana din stânga a unui cont în care se înregistrează datoriile.

Depreciere

Deprecierea (slăbirea) cursului unei valute față de altele, în funcție de situația pe piața valutară (cerere și ofertă de valută).

Derivate

Derivatele reprezintă o denumire comună pentru contracte la termen fix și contracte la termen opționale. Valoarea de piață a unui astfel de contract derivat, fix sau opțional este dedusă din valoarea de piață a activului (instrumentului) de bază (subiacent). Activul poate fi, de ex., marfă fizică, titlu de valoare inclusiv obligațiuni de stat și indice de acțiuni sau valută.

Devize

Forme non-numerare ale banilor străini.

Dezinflație 

Reducerea inflației într-o economie prin creșterea fiscalității, reducerea emisiunii de moneda etc.

Dovadă de decontare a tranzacției

Dovada de decontare a tranzacției, confirmă desfășurarea serviciului de plată și parametrii schimbului de valute străine. Dovada este trimisă plătitorului după trimiterea mijloacelor bănești din contul de plată al Instituției de plată.

Dolar

Dolarul este moneda oficială a Statelor Unite ale Americii și unitate monetară în peste 30 de țări din întreaga lume. Codul internațional al dolarului este USD. Un dolar se împarte în 100 de cenți.

 

E 

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate – rata europeană interbancară, rată a dobânzii, cu care băncile își acordă reciproc credite pe piața europeană interbancară.

EURO

Monedă europeană comună, care în 1 ianuarie 1999 a fost introdusă în 11 state ale Uniunii Europene. În prezent, euro este monedă oficială în 17 din 27 de state ale Uniunii Europene. Codul internațional pentru unitatea monetară euro este abrevierea EUR. Un euro se împarte în 100 de cenți (eurocenți).

Eurodolari

Dolari americani care intră în tranzacții active și pasive ale băncilor comerciale, care își au sediul în afara zonei monetare a Statelor Unite ale Americii. Rezultatul este că eurodolarul nu se supune supravegherii și reglementării băncilor centrale ale țărilor, în care se efectuează tranzacții cu eurodolari. Pentru ca tranzacția să poată fi denumită euromonetară, nu este decisivă rezidența creditorului inițial, nici rezidența debitorului final, ci locația intermediarului. Astfel, de ex., un cetățean american împrumută mijloace unei bănci americane din Londra, care împrumută aceste mijloace unei societăți din USA – această tranzacție este o operațiune în eurodolari. În schimb, dacă mijloacele trec printr-o bancă americană, este vorba de o operațiune internă în dolari.

 

F

Factură

Act în care furnizorul își exprimă dreptul bănesc față de beneficiar, pentru bunuri livrate sau pentru servicii și lucrări dovedite (dar poate fi vorba și de o altă exprimare generală a dreptului bănesc).

FED

Sistemul federal de rezerve din Statele Unite ale Americii, bancă centrală a Statelor Unite ale Americii.

FOREX

Forex este o abreviere pentru Foreign Exchange (din engleză, schimb valutar). Este vorba de un sistem internațional de tranzacționare pentru schimb de perechi valutare principale și secundare, adică piața valutară, ale cărei cursuri medii sunt considerate ca fiind cursuri oficiale mondiale. Este cunoscut și ca Forex Trading, Currency Forex, Forex Exchange Market sau chiar FX.

Forwarduri

Cumpărare sau vânzare a devizelor cu un curs fix stabilit la momentul respectiv și cu livrare și plată realizate în termenul convenit (cel mai devreme în termen de două zile, însă, de obicei, mult mai târziu). Alte informații găsiți la termenul Operațiuni la termen.

Futures

Futures reprezintă, similar forwardurilor, obligația cumpărătorului de a cumpăra anumite active subiacente la o anumită dată în viitor, cu un preț stabilit (preț de exercitare - exercise price) și obligația vânzătorului de a vinde activele respective în aceleași condiții. Spre deosebire de forwarduri, futures se tranzacționează doar la burse (burse opționale și burse la termen), în niciun caz pe piețe OTC (piață în afara bursei). Condițiile contractului, inclusiv standardizarea activelor sunt stabilite detaliat de bursa la care se efectuează tranzacții cu contractul respectiv.

 

G 

Garantie bancară de bună execuție 

Depozit valoric pus la dispozitie autorității contractante de către ofertantul căruia i s-a atribuit contractul de achizitie publică.

Goodwill 

Bună reputație a unei companii, care poate fi calculată ca parte a activului unei companii, în mod separat de valoarea activelor tangibile, și integrată în valoarea de piață a acelei companii.

 

H

Hârtie de valoare

Orice titlu constituind suportul unei creanțe sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piață.

Hedging

Acoperire directă împotriva riscului, bazată pe împerecherea fluxurilor diferite – obiectivul este atingerea acelei stări în care fluxurile de pe partea activă se acoperă cu fluxurile de pe partea pasivă.

Homebanking

Sistem electronic pentru operarea contului bancar sau pentru efectuarea operațiunilor bancare prin intermediul accesului de la distanță de la calculatorul utilizatorului.

 

I

IBAN

Formă standardizată la nivel internațional a numărului de cont pentru simplificarea plăților în statele membre ale UE. A fost creat în colaborare cu Comitetul European pentru Standarde Bancare (European Committee for Banking Standards, ECBS). Permite o identificare clară a contului, a țării și a instituției bancare a beneficiarului plății, în cazul transferurilor transfrontaliere.

Identificator unic

Identificatorul unic este o combinație de litere, cifre sau simboluri, cu care se identifică utilizatorul sau contul lui în funcție de indicarea furnizorului, în cadrul tranzacțiilor de plată.

Indicatori de anticipare

Indicatori de anticipare (leading indicators) – date statistice cu ajutorul cărora este anticipată evoluția economică în viitor. Este vorba de totalitatea indicatorilor economici de anticipare, care include comenzi noi, cerințele șomerilor, oferta de bani, săptămâna medie de lucru, autorizații de construcție și prețuri pe acțiuni.

Indicele producției industriale

Indicele producției industriale (IPI): o estimare preliminară este publicată cu aproximativ două săptămâni după încheierea lunii. Acest indice include producția, mineritul și serviciile publice. Formează aproximativ ¼ PIB-ul. Valoarea indicelui crește odată cu creșterea economică și scade cu scăderea economică. Creșterea acestui indice înseamnă un impuls pozitiv pentru aprecierea monedei în țara respectivă.

Indicele prețurilor de consum

Indicele prețurilor de consum (IPC) – exprimă media ponderată a prețurilor din coșul fix de bunuri și a serviciilor utilizate de consumatori. Modificarea lunară a indicelui prețurilor de consum reprezintă rata inflației. Inflația ridicată înseamnă o veste negativă pentru toate piețele. Rata mai mică a inflației are ca o consecință creșterea prețurilor obligațiunilor, a acțiunilor, dar și a valorii monedei interne.

Indicele prețurilor producției industriale

Indicii prețurilor producției industriale (IPPI) – indicii sunt anunțați în a doua săptămână din lună și reflectă valorile lunii precedente. Pentru valoarea monedei interne pe piața valutară o creștere ridicată a PPI reprezintă o veste negativă. Se urmăresc indiciile: al produselor finite – este considerat ca fiind indicele inflației prețurilor producției industriale și în același timp este cel mai urmărit dintre PPI, deoarece anticipează evoluția inflației prețurilor produselor de consum; ale produselor intermediare, ale livrărilor și componentelor – acest indice este de obicei mai instabil decât IPPI al produselor finite, de aceea este mai oportună urmărirea tendinței pe termen lung, decât a modificărilor individuale lunare. Modificările acestui indice anticipează de obicei modificările IPPI al produselor finite; al materiilor prime care intră în producție – într-o comparație lunară este de obicei instabil, însă tendința pe termen lung indică valoarea IPPI al produselor intermediare și PPI al produselor finite.

Indicele sentimentului de consum al Universității din Michigan

Consumer Sentiment – creșterea acestui indice este dată în special de o creștere economică puternică, creșterea salariilor, a prețurilor acțiunilor și creșterea nivelului de trai. În ultimul timp, piețele reacționează destul de puternic la publicarea indicelui sentimentului consumatorului. Sentimentul negativ semnalează o economie mai slabă și rate mici ale dobânzii, iar această combinație duce la scăderea valorii dolarului pe piața valutară. Optimismul consumatorilor indică o posibilă creștere a ratelor dobânzii și creștere a cererii pentru dolar. Acest indice este publicat în fiecare lună.

Inflație

Exprimă creșterea medie anuală a nivelului prețurilor din coșul de consum. Se exprimă în procente. Se utilizează adesea ca adaptare automată a prețurilor în contracte. În Republica Cehă, inflația este definită mai exact ca o medie fluctuantă a 12 valori anuale ale indicelui prețurilor de consum.

Informația pentru plătitor

Informația pentru plătitor după primirea ordinului de plată este confirmarea condițiilor tranzacției non-numerar cu valută străină, încheiate între instituția de plată și client, pe care instituția de plată o acordă clientului imediat după primirea ordinului de plată. Documentul conține instrucțiuni exacte și obligatorii pentru client pentru transferul mijloacelor bănești pentru acoperirea tranzacției de plată, suma tranzacției de plată în valuta folosită în ordinul de plată, informația despre plată, pe care plătitorul este obligat să o efectueze prestatorului pentru realizarea tranzacției de plată și în cazul în care plata este alcătuită din mai multe poziții independente, și defalcarea acestor poziții, cursul de schimb utilizat și suma tranzacției de plată după schimbul valutar și data primirii ordinului de plată.

Instituție financiară

Instituția financiară este banca sau o altă instituție financiară sau filiala unei bănci străine sau a unei instituții străine autorizată pentru a primi depozite de la public.

Internet banking

Într-un sens mai larg, utilizarea internetului în sistemul bancar, într-un sens mai restrâns, realizarea reală a produselor și serviciilor bancare prin intermediul internetului.

Interval de curs

Diferența dintre cursul de cumpărare, cu care se cumpără devizele și valutele, și cursul de vânzare, cu care se vând devizele și valutele. 

Intervenția băncii centrale

Termen folosit pentru descrierea activității băncii centrale, care participă pe piața valutară prin cumpărarea și vânzarea valutei în scopul aprecierii sau deprecierii acesteia. Banca centrală intervine de obicei în piața valutară pentru a sprijini cursul local al țării sale. De exemplu, dacă dolarul se depreciază mai mult decât și-ar dori, banca centrală poate vinde o cantitate mare de euro pentru dolari americani pentru aprecierea dolarului.

Intervenție indirectă

Activitate prin care guvernul influențează cursul de schimb prin intermediul politicii dobânzilor, a impozitelor, a celei vamale sau a celei de subvenționare.

Intervenție directă

Activitate prin care guvernul (de regulă prin intermediul băncii centrale) cumpără sau vinde pe piața valutară o anumită valută în scopul influențării cursului de schimb al acesteia.

Instituție de plată

Instituția de plată este o persoană juridică, care este autorizată pentru prestarea serviciilor de plată în baza autorizării de funcționare ca instituție de plată, care i-a fost acordată de către Banca Națională a țări respective.

Înștiințare

Predarea informațiilor către societatea AKCENTA CZ a.s. despre o plată primită așteptată. Ajută la o alocare mai ușoară a plății primite la un client.

Împuternicit

Împuternicitul este o persoană fizică autorizată pentru a dispune de contul clientului.

 

J

Joint venture 

Acord contractual prin care mai multe persoane convin să realizeze o activitate economică supusă unui control conjugat (concomitent). Controlul unei activități economice este conjugat atunci când el este exercitat, în mod colegial, în virtutea unui acord contractual. Nici unul dintre antreprenori nu este în măsură să controleze, în mod unilateral, activitatea întreprinderii de tip joint-venture. Un atare control nu poate să apară în societățile cu un acționar majoritar. Controlul conjugat nu presupune că toate deciziile întreprinderii "joint-venture" să fie luate în unanimitate de voturi. Acordul contractual poate să distingă decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor și cele ce pot să fie luate cu o majoritate determinată.

 
L 

LIBID

London Interbank Bid Rate – rapoarte privind activitatea interbancară și activitatea monedei euro se referă de obicei la LIBOR și LIBID.

LIBOR

London InterBank Offered Rate – rata ofertei interbancare din Londra, rata dobânzii cu care băncile își acordă credite reciproc pe piața interbancară din Londra.

Limită de dealing

Serviciu în domeniul operațiunilor la termen, care le permite clienților să încheie aceste operațiuni până la o anumită valoare, fără necesitatea de a depune un avans (asigurare). 

 

M

Marjă

Diferența între prețul de vânzare al unui produs/serviciu și costul acestuia; diferența între dobândă plătită la depozite și dobânda percepută la creditele acordate de către o bancă.

MiFID

Directiva privind piețele instrumentelor financiare (Markets in Financial Instruments Directive). Obiectivul acesteia este, în special, sporirea protecției clienților, cărora le sunt prestate servicii de investiții și creșterea transparenței piețelor de capital.

Mijloace bănești

Mijloacele bănești sunt bancnote, monede și mijloace bănești non-numerar.

 

N

Numărul contului

Numărul contului este identificarea numerică a contului bancar.

Numerar 

Mijloace de plată formate din monede și bancnote.

 

O

Obligație de identificare

În conformitate cu legea nr . 253/2008 M. Of. privind unele măsuri împotriva legalizării veniturilor din infracțiuni, fiecare instituție financiară este obligată ca în cadrul încheierii tranzacțiilor de schimb să efectueze identificarea participanților la tranzacție (persoane fizice și firme).

OLB

OLB sau On-line Broker este un sistem electronic pentru încheierea tranzacțiilor valutare online, prin internet.

Opțiune

Spre deosebire de forwarduri, futures și swapuri, opțiunea îi dă dreptul titularului, dar nu și obligația, de a cumpăra sau vinde anumite active la o anumită dată sau într-o anumită perioadă de timp în viitor, la un preț stabilit (preț de exercitare, exercise price, strike price). Opțiunea îi impune vânzătorului obligația de a vinde sau cumpăra activele date în aceleași condiții. Condițiile contractului sunt descrise detaliat în contract. Opțiunile se tranzacționează pe piețele OTC (piață în afara bursei) și la burse. În funcție de tipul activelor subiacente, opțiunile se împart în active spot (titularul opțiunii are dreptul de a cumpăra sau vinde direct activele date) și opțiuni la futures (titularul opțiunii are dreptul de a cumpăra sau vinde activele date prin intermediul futures).

Opțiune valutară

Este un contract, care garantează dreptul (dar nu și obligația) cumpărătorului (titularului) de opțiune (așa-numit holder) de a cumpăra sau vinde o cantitate stabilită de devize la un preț fix stabilit anterior și la un termen viitor stabilit anterior. De asemenea, obligă partea advers㠖 vânzătorul opțiunii (așa-numit writer) – de a cumpăra sau vinde devizele la acest preț stabilit anterior. 

Ofertă (Offer)

Prețul cu care banca vinde devizele, adică prețul pe care îl solicită dealerul la vânzarea devizei către o altă bancă sau client.

Operațiuni la termen

Vânzare sau cumpărare a devizelor la un termen viitor convenit, în baza cursului la termen convenit, stabilit în prealabil la încheierea contractului. Printre operațiunile la termen se numără operațiuni de tip forward, futures și opțiuni. AKCENTA CZ oferă următoarele operațiuni la termen:

Ordin de plată

Ordinul de plată este o indicație către prestator, prin care plătitorul sau beneficiarul solicită efectuarea tranzacției de plată.

OUR

OUR este un tip de comisioane bancare în cazul plăților valutare, când plătitorul suportă toate cheltuielile pentru transferul mijloacelor bănești. 

 

P 

Piața valutară

Piață, în care sunt schimbate monede naționale și în cadrul acestui schimb se determină cursurile valutare.

Piețe monetare (valutare)

Este vorba de piețe de datorii, de acțiuni, de mărfuri, instrumentele fiind în valute străine și, de asemenea, de piața mijloacelor bănești în diferite valute (adică achiziția mijloacelor bănești într-o valută în schimbul vânzării mijloacelor bănești în altă valută). 

Pipsuri (puncte forward)

Procentul de creștere sau scădere a cursului de schimb actual în baza modificărilor ratei de dobândă a ambelor țări implicate. Se calculează pentru fiecare lună a duratei operațiunii la termen.

Plată internațională

Plata internațională este transferul fără numerar al mijloacelor bănești în monedă autohtonă sau străină, în și din străinătate și în moneda străină între rezidenți și nerezidenți în țara respectivă, dacă contul beneficiarului nu este deschis la furnizorul plății (adică dacă contul curent al plătitorului și al beneficiarului nu sunt deschise la aceeași instituție de plată).

Plată urgentă

Plata urgentă este așa-numită plată internațională accelerată, adică plata care pleacă din banca plătitorului cu termenul de scadență (valutară) Z+0 (în ziua depunerii Instrucțiunii pentru tranzacția valutară de plată trimisă). Alocarea plății în banca beneficiarului depinde de data valutei a băncii respective. Instrucțiunea pentru tranzacția valutară de plată trimisă trebuie depusă în cazul plăților în EUR și USD până la ora 15:00; pentru celelalte valute până la ora 10:30. Condiția plății este alocarea anterioară a banilor în contul AKCENTA CZ.

Plătitor

Plătitorul este utilizatorul din al cărui cont de plată vor fi retrase mijloace bănești pentru efectuarea unei tranzacții de plată sau care pune la dispoziție mijloace bănești pentru efectuarea tranzacției de plată.

Plăți fără numerar

Operațiuni de plată realizate fără numerar, prin transferul mijloacelor bănești între conturile bancare ale entităților participante.

Poziție valutară deschisă

Diferența dintre active și pasive într-o valută. Poziția valutară deschisă este legată de riscul de curs.

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – (rata dobânzii de referință interbancare, Praga) unul din indicatorii principali ai piețelor de credit în centre financiare importante este rata dobânzii de referință cu care băncile sunt dispuse să cumpere (să ia cu împrumut) depozite. Pentru centrul financiar din Praga, această rată se numește PRIBID. Se stabilesc din cotațiile băncii de referință pe piața depozitelor interbancare, inclusiv algoritmul de stabilire PRIBID și PRIBOR.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – (rata dobânzii la împrumuturile interbancare, Praga) unul dintre indicatorii principali ai piețelor de credit în  centre financiare importante este rata dobânzii de referință, cu care băncile sunt dispuse să vândă (să dea cu împrumut) depozite. Pentru centrul financiar din Praga, această rată se numește PRIBOR. Se stabilesc din  cotațiile băncii de referință pe piața depozitelor interbancare, inclusiv algoritmul de stabilire PRIBID și PRIBOR.

Produsul intern brut (PIB)

PIB-ul este valoarea monetară totală a bunurilor și serviciilor realizată pentru o anumită perioadă pe un teritoriu. Acest indicator se folosește pentru determinarea performanței economice. Perioada de timp este de obicei un an, însă PIB-ul este publicat și trimestrial. 

Puncte forward (pipsuri)

Procentul de creștere sau de scădere a cursului de schimb actual, în baza modificărilor ratei dobânzii în ambele valute implicate. Se iau în considerare în cursul pentru fiecare lună a duratei operațiunii la termen. 

 

 
R 

Rapiditate normală a plății

Rapiditatea normală a plății este caracterizată prin durata de decontare în termen de 2 – 3 zile lucrătoare. 

Rata inflației

Rata de creștere a nivelului agregat al prețurilor între două perioade (consultați Inflația).  

Rata șomajului

Este publicată trimestrial cu rezultatele trimestrului precedent (mai – pentru trimestrul 1, august – pentru trimestrul 2, noiembrie – pentru trimestrul 3, februarie – pentru trimestrul 4 al anului precedent). Datele sunt publicate până în data de 10 a lunii respective. De regulă, nu are un impact asupra evoluției cursului.

Rating

Evaluare complexă a instituției financiare de către o agenție independentă. Indicator de calitate și fiabilitate a instituției.

Riscul de curs

Riscul de pierdere de profit prin influența modificării cursurilor valutelor străine față de valuta în care sunt declarate conturile. Riscul de curs poate fi gestionat prin încheierea unei operațiuni la termen (consultați informațiile despre forwarduri).

 

S

SEE

Spațiul economic european include toate statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda și Lichtenstein.

Plăți SEPA

Plățile SEPA, sunt plăți simplificate între statele membre ale Uniunii Europene, sau între alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Pentru utilizarea plății simplificate SEPA, plătitorul este obligat să specifice numărul contului curent al beneficiarului în formatul IBAN, codul SWIFT al băncii beneficiarului; acest tip de plată poate fi folosit numai pentru transferul mijloacelor bănești în moneda EUR și comision SHA.

SEPA/europlată

SEPA/europlată reprezintă serviciile oferite de societatea AKCENTA CZ.

SEPA/europlată este fiecare plată care îndeplinește următoarele cerințe:

  • plată în EUR în cadrul SEE (EU+LIECHT.+ISLANDA+NORVEGIA)
  • trebuie să conțină IBAN-ul beneficiarului
  • trebuie să conțină codul SWIFT al băncii beneficiarului
  • comisioane numai la selectarea SHA
  • nu trebuie să existe cerințe speciale pentru prelucrare (de ex., URGENT)

SHA

SHA este un tip de plată a comisioanelor bancare în cazul plăților valutare, unde plătitorul plătește comisioanele bănci sale pentru trimiterea plății, iar beneficiarul plătește comisioanele bănci sale + eventualele costuri ale bănci corespondente pentru primirea plății în contul lui, aceasta fiind varianta cea mai obișnuită.

Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) 

Legea definește acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociații sunt obligati numai la plata părților sociale. În acest caz, capitalul societății este divizat în părți sociale care, potrivit contractului de societate și al prevederilor stipulate în statut, nu se negociază la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept părți sociale, precum și de patrimoniul societății.

Speculație

Tranzacție sau o succesiune de tranzacții, care sunt bazate pe un profit așteptat, al cărui realizare nu este sigură.

Spot

Cumpărare sau vânzare a devizelor la cursul actual la momentul respectiv deci la vedere, livrarea și plata realizându-se de regulă în termen de cinci zile lucrătoare.

Swap/tranzacție swap

Este o operațiune la termen cu valute străine. Operațiune fermă încheiată cu valute străine, care este alcătuită din două părți, în cadrul căreia are loc cumpărare sau vânzare imediată a mijloacelor bănești într-o valută, cu o anumită cantitate a mijloacelor bănești într-o altă valută și ulterior, la o anumită dată lucrătoare viitoare convenită, are loc cumpărarea sau vânzarea mijloacelor bănești într-o valută cu o anumită cantitate de mijloace bănești într-o altă valută, la cursul swap convenit în momentul încheierii operațiunii respective;

SMS de autentificare

SMS de autentificare reprezintă un cod numeric care servește la verificarea identității utilizatorului în cadrul aplicației On-line Broker (OLB). Mesajul SMS de autentificare este trimis utilizatorului pe numărul de telefon mobil al acestuia, specificat în contractul privind administrarea contului. Este vorba de un cod unic, care nu poate fi folosit în mod repetat și are o perioadă de valabilitate limitată de 5 minute. Codul de autentificare este singurul identificator al utilizatorului în sensul legii privind  plățile.

SWIFT ( BIC)

Codul SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) (numit și cod BIC ) servește la identificarea băncii în comunicarea electronică interbancară și efectuarea plăților. Acest sistem mondial a fost înființat în anul 1977. Este vorba de un cod alfanumeric format din 8 până la 11 caractere.

 

T 

Titlu de plată

Titlul de plată este un identificator numeric al scopului plății internaționale. Lista actuală a titlurilor de plată este specificată în tabelul BA0030 al Băncii Naționale a Cehiei, disponibil la adresa de internet http://www.cnb.cz.

Tranzacții fără numerar cu valută străină

Tranzacțiile fără numerar cu valută străină reprezintă cumpărare sau vânzare a mijloacelor bănești în valută autohtonă sau străină cu mijloace bănești într-o altă valută, care are loc prin transfer non-numerar al mijloacelor bănești din contul de plată sau în contul de plată.  

Tranzacționare online

Tranzacționarea online este transferul non-numerar imediat al mijloacelor financiare.  

Tranzacție de plată

Tranzacția de plată este depunerea mijloacelor bănești în contul curent, ridicarea mijloacelor bănești din contul de plată sau transferul mijloacelor bănești.  

Tranzacție promptă

Cumpărare sau vânzare a devizelor la cursul actual la momentul respectiv, livrarea și plata realizându-se cel târziu în termen de două zile.

 

U

 

V

Valuta de decontare Z+5

Este vorba de o valută compusă, alcătuită din:

  • valută Z+1 - termen, la care clientul este obligat să transfere mijloacele bănești pentru acoperirea financiară a operațiunii/tranzacției solicitate în contul curent blocat)
  • valută Z+4 – termen, în care Societatea este obligată să efectueze operațiunea/tranzacția solicitată de client, dacă în contul curent blocat sunt alocate mijloacele bănești pentru efectuarea operațiunii/tranzacției solicitate de client 

Valute

Monede străine sub formă de bancnote, monede sau cecuri.

Virament 

Mijloc de plată; operațiune bancară care constă în transferul unei sume dintr-un cont în altul: la ordinul unui client, bancherul debitează contul acestuia pentru a credita un alt cont.

Volatilitate

Volatilitate înseamnă fluctuație, instabilitate, de ex., a cursurilor, a ratelor.

Volatilitate intra-zilnică

Fluctuația cursului în timpul zilei.  

 

 

 

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență